Tas Community Market Auction Site
10068 AUCTIONS | 4102 REGISTERED USERS | 223 USERS ONLINE | Sep 18, 2019 21:32:42

Item category: All > Movies & Video > General

Xem Bói Ngày Sinh: D_ _oán V_n M_nh Tháng 5/2019 Theo Th_n S_ H_c Auction ID: 33096

  This item has been viewed 13 times
Item description    
Auction type: Standard Auction
Seller location:
Ends within: closed
# of bids: 0
Current Bid: 60.00 AUD
Shipping fee: 6.00 AUD
This auction is closed
 
Meet the seller
  LakeshaNfg13 (0)
 
 • Feedback times 0 times
 • Positive feedback: n/a
 • Member since 23/07/2019
 •   View active auctions


  Item description

  V́ th_ bài vi_t d__i _ây s_ giúp các b_ các m_ tr_ l_i cho câu h_i ch_ng Quư D_u v_ Quư D_u sinh con n_m nào t_t nh_t? "Thày" t_ d__i b_p _i lên, v_a _i v_a lau hai bàn tay vào tà áo màu __t. Chuy_n là gia _́nh cô _ang mu_n bán m_t m_nh __t nh_ng ch_a ___c giá nên không mu_n bán. C̣n th_y bói Tân mà gia _́nh cô Mai t́m __n, lâu ngày c_ng _ă "r_a tay gác ki_m" v́ sau nhi_u l_n nói không _úng, xem bói t́nh duyên t_ _ó, khách c_ng văn d_n _i. Trong khi _ó, tr__c c_a nhà cô Mai là cây nhăn. _ang m_i suy ngh_ th́ Hà ch_t nghe thày phán ti_p: "S_ cô c̣n may là ___c ch_ng lo, n_m ti_n b_c trong gia _́nh, nh_ng tháng này hai v_ ch_ng ph_i t_n m_t s_ ti_n r_t l_n". Th_y Huy: ḿnh xem h_i tháng 3, t_i gi_ c_ng _úng ___c 3-4 chuy_n ǵ _ó. "Sau _ó tôi có _i g_p nhi_u bác s_ khác, nh_ng t_t c_ h_ __u nói v_i tôi r_ng không có ǵ _áng lo ng_i hay b_t th__ng trong c_ th_ tôi. Sau khi có ng__i mách v_i cô là m_nh __t __y tr__c có ng__i ch_t nên h_ ám không cho ai mua.  060525_communionchoex_063
  R_i ng__i thanh niên nói: "M_nh __t _ó b_ ma y_m _ó nghe, không bán ___c _âu, ph_i __i __n khi cây b__i tr__c nhà bà n_ qu_ to vàng m_i bán ___c". N_m này qua n_m khác, m_nh __t v_n ch_a bán ___c m_c dù nhi_u ng__i h_i th_m. Tuy nhiên, nhi_u ng__i __t n_ng ni_m tin vào bói toán và có nh_ng câu chuy_n d_ khóc, d_ c__i _ă x_y ra. Nh_ng b_ m_ mang m_nh M_c t__ng kh_c v_i m_nh c_a con 2020 n_u mu_n sinh con n_m Canh Tư th́ ph_i có thiên can ho_c __a chi h_p v_i tu_i __a bé. Tṛ chuy_n v_i m_t th_y bói tr_ Coi tu_i sinh con trai n_m 2019 ch_ng 1992 v_ 1988 tên H, th_y chia s_: " C_ d_a vào th_n s_c c_a khách mà phán, __c trên m_ng r_i thêm b_t vài câu cho cách _i_u. _ôi b_n tr_ Thành Long và Minh Ánh (C_u Gi_y) sau h_n 3 n_m yêu nhau _ă quy_t __nh _i __n hôn nhân, c_ hai __u ___c hai bên gia _́nh ch_p thu_n. Gia _́nh nhà ch_ng ch_ không __ng ư v́ _ây là ngôi nhà mà ông bà _ă dành d_m c_ __i ng__i __ mua cho con cháu sau này.

  This content was created by GSA Content Generator Demoversion.  _i_u này không ch_ làm b_n thân m_t h_t ư chí, ngh_ l_c mà ngay c_ ni_m tin, hi v_ng c_ng b_ _ánh m_t. _i_u r_n th_ nh_t c_m tôn th_ b_t c_ th_n linh (idols) nào ngoài Thiên Chúa ra nh_ th_ th_n tài, th_n b_p, th_n h_a, Coi tu_i xây nhà n_m 2019 cho gia ch_ Bính Th́n 1976 th_n n__c, th_n cây _a v.v. Yêu m_n m_t ḿnh Thiên Chúa trên h_t m_i s_ có ngh_a là không ___c tin và kêu c_u __n m_t th_n linh nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ra. Tín ng__ng __i v_i __i s_ng tinh th_n c_a cá nhân là _i_u không th_ thi_u nh_ng nghe t__ng lai c_a ḿnh __ làm ǵ khi b_n thân ḿnh không làm ch_ nó. Ng__c l_i, nghe s_ m_nh v_t v_ th́ bu_n r_u, lo l_ng, ch_ng thi_t tha ǵ n_a trong cu_c s_ng. Có thai à, nh_ng ch_c ǵ cái thai là c_a anh? "Gi_a anh em không ___c th_y ai làm l_ thiêu con trai, con gái ḿnh, không ___c th_y ai làm ngh_ bói toán, chiêm tinh, t__ng s_, phù th_y, b_ bùa, ng_i __ng c_t, g_i h_n.  Ngh_a là tuy_t __i không th_ nh_ th_y bùa, th_y pháp, th_y bói, th_y __a lư hay chiêm tinh gia nào có th_ giúp xoay chuy_n ___c s_ m_nh hay tránh tai __ng, ho_n n_n _ __i này. Tuy nhiên __ có nh_ng _ánh giá chính xác nh_t v_ s_ _i_n tho_i th́ b_n nên nh_ các chuyên gia phong th_y t_ v_n, ho_c s_ d_ng công c_ xem bói s_ _i_n tho_i. Ch_ hàng xóm "ti_p th_": "Thày không nh_ng bi_t ___c quá kh_, hi_n t_i mà c̣n tiên _oán ___c t__ng lai. Em bé sinh tháng 4 âm tài l_c m_ng, v_t v_ mà ch_ng ___c h__ng b́nh an, ra __i không có quư nhân mà d_ g_p ti_u nhân. L_y các con s_ c_a ngày sinh và tháng sinh c_ng v_i nhau __ k_t qu_ cu_i cùng là s_ có 1 ch_ s_ là ___c. T_ vi th_ 4 ngày 2/1/2019 c_a 12 cung hoàng __o ngày M_t tr_i và sao Th_ _ang n_m trùng 1 v_ trí v_i nhau.  __ t_ con nhang theo th_y toàn quan ch_c giàu có, m_i l_n th_y h_u th́ băi ô tô ch_t kín , __ dài t_ trên _ê xu_ng __n Ng_c. Nh_ng ngày qua, gia _́nh cô giáo __ng Mai (C_ Nhu_) c_ng r_t m_t m_i ch_ v́ l_i nói vô c_n c_ c_a m_t bà th_y bói. Nghe xong, cô Mai hoang mang không bi_t ph_i làm th_ nào. Nghe v_y cô Mai li_n t_c t_c _i xem bói nhà bà Tân, m_t th_y bói có ti_ng _ Hà Nam. Anh yêu c_u m_ anh __n nhà th_y bói nh_ th_y vi_t giùm cho vài ch_ : "Tôi cam k_t, nh_ng _i_u tôi nói trên s_ x_y ra _úng nh_ v_y trong 7 n_m tr_ l_i. Xem bói không ch_ là thói quen c_a nh_ng ph_ n_ nông thôn mà ngay c_ nh_ng ng__i có tŕnh __ hi_u bi_t c_ng b_ cu_n vào.  If you have any kind of questions concerning where and the best ways to use Coi ngày khai tr__ng tháng 10 n_m 2019, you could call us at our own site.

  Additional Information
  Country: (3126)
  Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
  Shipping terms:  1

  Payment methods: PayPal, Paypal
  Starting Bid: 60.00 AUD

  Auction started: 12 Sep, 2019 - 13:50
  Auction ends: 15 Sep, 2019 - 13:50
  Auction ID: 33096

  Item category: All > Movies & Video > General